Din kurv indeholder rabat. Hvis du ændrer din kurv, så vil rabatten blive fjernet

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

Enhver leverance af stål fra Damstahl a/s (herefter "Damstahl") til kunden (herefter "Kunden") sker i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Kundens side, anført i eksempelvis Kundens ordreafgivelse eller i Kundens generelle indkøbsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for Damstahl, medmindre Damstahl udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.

 

2. ORDRE/TILBUD

Endelig og bindende aftale mellem Kunden og Damstahl anses først for indgået, når Kundens skriftlige accept er bekræftet af Damstahl, f.eks. ved en skriftlig ordrebekræftelse. Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelsen og Kundens ordre eller accept er ordrebekræftelsen gældende.

Ethvert tilbud fra Damstahl afgives med forbehold for mellemsalg. 

Damstahls tilbud skal, medmindre andet særskilt er anført i tilbudet, accepteres af Kunden straks og senest ugedagen efter tilbudets datering. 

Medmindre der i aftalen udtrykkeligt er angivet en standard eller kvalitetsbetegnelse, leveres en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

Certifikat medfølger kun efter særskilt aftale, og Damstahl er uden ansvar for indholdet af sådanne certifikater.

Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af leverancen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og den ønskede funktionalitet, samt at leverancen kan fungere og anvendes i Kundens eksisterende eller påtænkte miljø. 

Tekniske oplysninger, vejledning, certifikat m.v. 
Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. vægt, dimensioner, volumen, ydeevne, kvalitet og lignende i brochurer, powerpoint-præsentationer, prospekter og andet reklamemateriale, herunder på Damstahls hjemmeside m.v. er kun vejledende. Damstahls oplysninger er alene bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen med Kunden.

 

3. PRISER

Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som fremgår af Damstahls til enhver tid gældende prislister, medmindre en fast pris er angivet i Damstahls ordrebekræftelse. Tilbud og priser angivet i prislister og ordrebekræftelser er ekskl. moms, emballage, porto, certifikater samt øvrige tillægsydelser, som tillægges prisen ved fakturering af Kunden. 

Damstahl forbeholder sig ret til uden varsel at ændre den til enhver tid gældende prisliste. Den ændrede prisliste får virkning for samtlige ordrer, som bekræftes af Damstahl efter tidspunktet for ændringens gennemførelse. 

Det samme gælder, såfremt danske eller udenlandske myndigheder (herunder EU) vedtager bindende indgreb i prisdannelsen, herunder ved fastsættelse af bindende mindstepriser, antidumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold, afgift og lignende.


4. LEVERING OG KVANTUM

Ethvert leveringstidspunkt, meddelt af Damstahl, er anslået og dermed uforbindende for Damstahl, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele leverancen eller delelementer af denne. Leveringstidspunktet på selve leveringsdagen vil finde sted indenfor tidsrummet 06.00 og 18.00.

Er det aftalt, at Damstahl skal forsende materialerne fra leveringsstedet (jfr. nedenfor), påhviler udgifterne hertil Kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt, og forsendelsen sker på Kundens risiko. Kunden er i så fald ansvarlig for, at det aftalte aflæsningssted er umiddelbart tilgængeligt (ad farbar vej), samt at aflæsning kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab eller materiel. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår leverancen for Kundens regning og risiko hos Damstahl. Damstahl er berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum. Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med branchesædvane. Ved levering fra udenlandsk værk/lager lægges leverandørens opvejning til grund for Damstahls fakturering.

Levering fra Damstahls lager i Danmark
Levering sker ab Damstahls lager, medmindre andet særskilt er skriftligt aftalt.

Levering fra udenlandsk værk eller lager
Levering sker ab leverandøren eller det angivne udenlandske værk/lager, medmindre andet særskilt er skriftligt aftalt.

Ekspeditionstillæg
Ved bestillinger med en samlet vareværdi på mindre end DKK. 1.000,- ekskl. moms pålægges et ekspeditionstillæg på DKK 300,- på fakturaen.

 

5. BETALING

Medmindre andet er skriftligt aftalt sker enhver leverance mod kontant betaling, og Damstahl er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil Kundens betaling er modtaget.

Gives Kunden henstand med betalingen, løber betalingsfristen fra everingstidspunktet.

Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 1% pr. påbegyndt måned.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

Såfremt Kunden misligholder betalingen af købesummen for en leverance eller en delleverance, kan Damstahl ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance/delleverance henholdsvis hindre leverancens overgivelse til Kunden, indtil Kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget over for Damstahl.

 

6. AFBESTILLING OG RETURNERING

Afbestiller Kunden en leverance, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde Damstahl for ethvert tab og enhver omkostning, som Damstahl måtte lide i den sammenhæng, herunder i forhold til Damstahls leverandør. 

Leverancer modtages ikke retur. Såfremt Damstahl i særlige tilfælde måtte acceptere at modtage en leverance eller en del heraf retur, beregnes et gebyr på minimum 20% af den erlagte købesum for den returnerede leverance, dog mindst DKK 1.500. Returnering af leverancen sker i øvrigt  for Kundens regning og risiko.

Returnering forudsætter dog i ethvert tilfælde, at den returnerede leverance er i ubeskadiget stand og for emballerede materialers vedkommende, at disse returneres til Damstahl i behørig emballage.

 

7. REKLAMATION OG MANGLER VED LEVERANCEN

Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede for eventuelle mangler. 

Damstahl hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Såfremt Kunden konstaterer oprindelige fejl og mangler ved det leverede, skal Kunden straks skriftligt reklamere til Damstahl med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke straks efter at en oprindelig mangel er eller burde være konstateret, er retten til at gøre manglen gældende bortfaldet.

Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 6 måneder efter det faktiske leveringstidspunkt. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

Damstahls ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage afhjælpning af manglen, omlevering eller at meddele Kunden et af Damstahl fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

 

8. FORSINKET LEVERING

Er der ikke aftalt fast leveringstidspunkt, kan Kunden efter udløbet af det anslåede leveringstidspunkt fremsætte påkrav om levering til Damstahl, idet Damstahl skal indrømmes en leveringsfrist på mindst 10 arbejdsdage. 

Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er Damstahl berettiget til at forlænge denne med 5 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. 

Såfremt leveringstidspunktet er aftalt ved angivelsen af et interval (fx ”primo”, ”medio” eller ”ultimo”) skal leveringstidspunktet i relation til bestemmelserne om forsinkelse anses som aftalt til den sidste dato i intervallet.

Overskrider Damstahl den forlængede leveringstid med mere end 10 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen skyldes forhold, som Damstahl er uden ansvar for, jfr. pkt. 12  (force majeure). Damstahl er under ingen omstændigheder ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forsinkelse fra Damstahls leverandør.

Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt en eventuelt allerede erlagt købesum vedrørende den forsinkede leverance, men ikke vederlag vedrørende andre leverancer. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.

 

9. BYGGELEVERANCEKLAUSUL

Såfremt leverancen er aftalt at skulle anvendes til byggeri i Danmark, udvides Damstahls mangelsansvar som følger:

Ved fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen (skjulte mangler) ophører Damstahls mangelsansvar 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højest 6 år fra overgivelse af produkterne til Kunden.

 

10. PRODUKTANSVAR

For produktansvar er Damstahl ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Damstahl fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Damstahls produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Damstahl, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. I  den udstrækning Damstahl måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Damstahl skadesløs i samme omfang, som Damstahls ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

 

11. BEGRÆNSET ANSVAR

Damstahl hæfter, uanset på hvilket grundlag et erstatningskrav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende. Damstahl’s ansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af Kunden erlagte købesum for den enkelte leverance.

 

12. FORCE MAJEURE

Damstahl er ikke ansvarlig over for Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som Damstahl ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Damstahl berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af nærværende Almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres i Danmark ved de almindelige domstole efter dansk ret, eksklusiv CISG (den internationale løsørekøbelov) og dansk rets international privatretlige regler.

Værneting er Horsens og retssproget er dansk. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod Damstahl vedrørende produktansvar.

Damstahl kan dog vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift, ligesom Damstahl har ret til at lade eventuelle tvister vedrørende byggeleveranceklausulen i pkt. 9 behandle ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 

 

Download Salgs- og leveringsbetingelserne

Til toppen